Urbain Vermeulen: Het Midden-Oosten: Islam en politiek

Geplaatst op Dinsdag, 28-01-14 om 16:47:10

Blog > Urbain Vermeulen: Het Midden-Oosten: Islam en politiek

Urbain Vermeulen kwam op 9 december, als slotlezinggever van het wervelende en veel te snel voorbijgaande jaar 2013, ons verrijken met kennis over het Midden-Oosten. Deze emeritus islamkunde en klassiek Arabisch aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universiteit Gent zou het vooral hebben over de Islam en de politiek. Het is intussen alweer de vierde maal dat hij acteert ten huize van het KVHV-Gent en ook is hij al eenmaal naar KVHV-Leuven afgezakt. In Leuven waren er toentertijd amper 12 toehoorders dus was hij heel enthousiast over de fameuze opkomst van deze avond en uitte hij zijn genoegen over het kameraadschap tussen KVHV-Gent en –Leuven omdat dit laatste Verbond heel wat afgezanten stuurde om deze lezing bij te wonen. Hij merkte op dat KVHV-Antwerpen niet vertegenwoordigd was en smeet hierbij met de quote dat “hun aanwezigheid niet opportuun is omdat Antwerpen denkt Vlaanderen te zijn, wat uiteraard niet correct is.”


De voormalig hoogleraar startte met het in grote lijnen aanhalen waar hij het ging over hebben het komende anderhalf uur. Hij zou eerst een beknopte geschiedenis schetsen van de Islam en erna zou hij bespreken wat zich de laatste twee, drie jaar heeft voorgedaan in de wereld van de Islam.

Vergelijking met Christendom en Jodendom

De Islam is de derde geopenbaarde monotheïstische godsdienst, na het Jodendom en het Christendom. In deze opsomming hoort het Boeddhisme niet thuis omdat Mohammed niet wist dat dit bestond.

Het grote probleem waarmee wij, Westerlingen, geconfronteerd worden is het feit dat de Islam amper voor 90 procent een godsdienst is. Dit in tegenstelling tot het Christendom en in meer beperkte mate tot het Jodendom. Het Jodendom is de wet van Mozes, wat de facto grotendeels bestaat uit verhaaltjes. Dit bevat niet de essentie van wat een Jood een Jood maakt. Het zijn die vertelseltjes die het Christendom ook overgenomen heeft. De Islam heeft in grote mate een invloed ondergaan van het jodendom. Het is zo dat er geen Joods-Christelijke traditie is, maar dat we eigenlijk moeten spreken van een Christelijke traditie én van een Joods-Islamitische traditie. Alle grote termen uit de Islamitische lithurgie zijn allemaal van Aramese (= late ontwikkeling van het Syrisch) oorsprong.

Openbaringsgodsdienst

Een openbaringsgodsdienst is een godsdienst waarvan de aanhangers zeggen dat men niet kan twijfelen aan het bestaan van God omdat hij zichzelf geopenbaard heeft. Als voorbeeld kan men Mozes nemen die op de berg Sinaï de Tien Geboden in ontvangst genomen heeft van God. Die Tien Geboden waren gebeiteld in twee Tafelen, die men nu kan terugvinden in een psychiatrisch gesticht in Dijon waarop Mozes daar afgebeeld staat met de Tafelen des Verbonds. Tafel 1 bevat de Romeinse cijfers I tot en met III terwijl Tafel 2 de Romeinse cijfers IV tot en met X bevat. De betekenis hiervan is als volgt: de eerste drie geboden hebben betrekking tot de Godheid terwijl de andere zeven betrekking hebben op de samenleving, wat dus te beschouwen valt als een ethisch gemotiveerde wetgeving. Het is ook net deze dualistische filosofie die terug te vinden is in de Islam.

 

Profeet Mohammed

 

Er bestonden officiële geschriften uit de 7e-8e eeuw die vermeldden dat Mohammed stemmen hoorde en dat hij vaak last had van zware aanvallen waarbij hij op de grond viel en sudderde en beefde. Hij hoorde klokken luiden en liep rond met schuim op zijn mond. Hij had ook steeds maar groeiende handen en voeten. Op zijn voorhoofd had hij een grote wrat, dat steeds maar verder groeide, wat men in het geneeskundig jargon een hypofyse noemt. Dit is een hersenaanhangsel dat een grote seksuele lust veroorzaakt, waardoor Mohammed elke nacht zijn zeven vrouwen kon bezoeken. Met succes. Welke Verbonder zou hem dit nadoen? Uit het bovenstaande kan men enkel maar besluiten dat Mohammed een droevig en zwaar leven gehad moet hebben. (Met de gezonde uitzondering van de zeven vrouwelijke wezens uiteraard.) Om een groot misverstand de wereld uit te helpen dat vaak optreedt, is het zo dat het niet Mohammed is die de Islam gesticht heeft, want dit is pas later gebeurd.

Religieuze geschriften

De Joden hebben de Thora. (dit komt van Taura, wat “de wet van Mozes” betekent) De Christenen hebben eigenlijk niets, terwijl de Moslims, onder invloed van de Joden, de Shari’a hebben. De twee monotheïstische godsdiensten die dus echt wettische godsdiensten zijn, zijn het Jodendom en de Islam. Deze godsdiensten houden zich aan de regels want die regels zijn door God gegeven. De Koran is gegeven aan Mohammed door de openbaring van de engel Djibril, op bevel van God.

Verschil met Christendom

Na de invallen van de Barbaren in Italië in de 8e-9e eeuw, zijn de bronnen van het echte Romeinse Recht teruggevonden, de Lex Romana. Het dient gezegd dat de Kerk reeds een serieus aantal keer de bal heeft misgeslagen, maar hier waren ze er wel pal op. Deze instelling introduceerde namelijk het Romeinse adagium “Ecclesia vivit lege Romana”, wat zoveel wil zeggen als: “de Kerk leeft volgens de Romeinse wet”. Voor de aandachtige lezer: dit is dus net het tegenovergestelde van wat de Thora en van wat de Shari’a verkondigde. Het Romeins recht was toen een rechtssysteem dat aangepast kon worden aan de zich wijzigende, maatschappelijke, politieke en culturele noden. Het was met andere woorden geen Goddelijke wet, want ze was door de mens geschapen en ze was veranderbaar (concilies). Dit is een grote vorm van democratie die men in het Jodendom en in de Islam niet heeft.

Shari’a

Eerst en vooral is het zo dat de Shari’a eigenlijk iets is wat niet bestaat. Het is een abstract begrip, wat letterlijk betekent: “de weg, de piste die de kamelen leidt naar de waterput, naar lafenis”. Sinds de domesticatie van de dromedaris was het zo dat de wereld veranderde in een dorp doordat die kamelen honderden kilometers in de woestijn konden afleggen zonder water te moeten benuttigen. Dit is een van de wonderen der natuur.

De Shari’a gaat vooral over drie punten die nog niet opgelost zijn. Hoe staat het met de zware zondaren in de islamitische gemeenschap, wie is de rechtvaardige heerser en wat gebeurt er in het hiernamaals?

Tradities profeet

De daden die de profeet gesteld heeft, de woorden die hij uitgesproken heeft, wat hij niet gezegd heeft, wat hij oogluikend toegestaan heeft, … zijn de tradities van de profeet. Het probleem is dat dit iets is van meer dan 1400 jaar geleden en het situeert zich in een geheel andere politieke en culturele context dan bij ons. Door deze tradities heeft de Islam onder meer haar agressieve koloniale beleid kunnen doorvoeren. De Islam wordt ook de facto alsmaar strenger en rigoristischer dan het ooit geweest is. Men wordt de laatste tijd zelfs meer en meer geconfronteerd met het salafisme, wat een zeer fundamentele stroming is binnen de islam. Deze salafisten willen nu de gedragswijzen en voorschriften invoeren van in de tijd van de profeet. Gedragswijzen die toentertijd zelfs niet strikt nageleefd werden.

Arabische Lente

De ellende is in november 2011 allemaal begonnen in Sidi Bouzid, waar Mohammed Bouazizi een fruitkraampje had. Op een bepaald moment kwam een vrouwelijke politieagente hem vertellen dat hij daar niet mocht staan. Die jongeman vond het niet kunnen dat een vrouw nota bene hem de les kwam spellen en stak zichzelf spontaan in brand.

Sidi Bouzid ligt in Tunesië en is het meest Westerse islamitische land. Het was gekoloniseerd door de Fransen die zorgden voor een prachtig onderwijs waardoor de Tunesische elite perfect Frans sprak en zeer goed ontwikkeld was. Er werd voornamelijk een laïcistische socialistische en anti-militaristische politiek gevoerd. Het grote probleem met deze Verwesterlijking hiermee is dat een elite van moslims niet anders kon dan zich tegen ons keren omdat ze gebruik maakten van ons onderwijs, ons kritisch denken om dat dan te transponeren op de islam en het dan tegen ons te gebruiken. Ditzelfde hebben de Westerlingen ook verwezenlijkt eind de jaren 1800 met de Moslimbroederschap in Egypte want anders zaten die volkeren nog in de Middeleeuwen.

Revolutie in Tunesië en Libië

In Tunesië was het eigenlijk een onnozele opstand van kwibussen, die daarna overgestapt zijn naar Lampedusa met meer dan 10 000 waarna ze hier “verdwenen zijn in de natuur”. Indien deze burgers zich echt voor hun land hadden willen inzetten, waren ze wel daar gebleven. De hele situatie is dus zo geëscaleerd doordat Tunesië het meest Westerse land was van Noord-Afrika en wat er daar nu gebeurt, is een de facto terugkeer naar de achttiende eeuw.

Libië daarentegen is in wezen nooit een land geweest en bestond eigenlijk uit nomaden die leefden van hun schapen en geiten in het binnenland. Aan de kust werd het land dan weer overspoeld van Turkse Zeerovers en was er grote slavernij van Oost-Afrika naar de Oriënt. Die slaven werden meegelokt naar Mekka om bedevaart te doen. Na de opstand tegen generaal Moammar al-Qadhafi verkeert het land nu in een tribale maatschappij zoals op het einde van de negentiende eeuw en zijn er verschillende stammen tegen elkaar aan het vechten. Het is een tribale maatschappij met Westerse wapens.

Revolutie in Egypte

Egypte is een heel gemakkelijk te besturen land waar een moderne geest gewaaid heeft. De Moslimbroederschap is daar zogezegd lange tijd in de verdrukking geweest, maar heeft steeds haar vertegenwoordigers in het parlement gehad als onafhankelijken. In de 20ste eeuw is ze onder invloed van het fascisme gekomen van “il Duce” Mussolini en werd ze een echte fascistische beweging. Ze werden “De Blauwhemden” genoemd. Het is een van de meest kapitalistische organisaties van de Arabische wereld met allemaal schatkistcertificaten in de Verenigde Staten.

Afsluiter

Om te besluiten had Prof. Dr. Em. Vermeulen nog een kleine verrassing in petto en zei hij dat we in de toekomst onze ogen goed open moeten houden voor een schiereiland in het Midden-Oosten, namelijk Qatar. Dat is het land waar sinds jaar en dag Eddy Merckx kind aan huis is en Tom Boonen gaat koersen. Dat is het land waar in 2018 het WK Voetbal zal plaatsvinden. Dit zijn volgens de voormalig hoogleraar allemaal trucen van de foor om ons beet nemen en hij waarschuwde ons dat we nog miserie zullen hebben met dit land.

Na de lezing toonde Vermeulen zich nog van zijn beste kant in de bar en zong hij luidkeels Vlaamse studentikoze liederen mee en deed iedereen, op zijn commando, vrolijk mee. Het was de perfecte afsluiter van een zeer interessante lezing die iedereen kon bekoren en zo is ieder lid van het KVHV-Gent nu wat beter op de hoogte wat zich daar allemaal afspeelt in het Midden-Oosten.

Bekijk hier het YouTube Fragment
Bekijk hier de foto's

Vbr. Stud. Iur. Bert Serruys v. Ancio, ab-actis KVHV-Gent 2013-14.